Албадан дуудлага худалдаа

Тус ангиас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн анхны  албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 цагт тус ангийн байранд зохион байгуулна.

            Оролцогчдыг  2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 14-17 цагийн хооронд тус ангийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тасгийн 10 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхээр ирэхдээ худалдах эд хөрөнгийн дуудах үнийн 10%-тай тэнцэх хэмжээний дэнчинг Төрийн банкны 140800158889 тоот дансанд тушаасан баримтын хувийг авчирна уу.

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 4-р баг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги, 70375952, 89086321, 89086232

  д/д   Объектын байршил Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.4-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувь Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн нэр, утас
  Эрхийн улсын бүртгэлийн Ү-2004000237, Г-2004000018 дугаартай, Дархан-Уул аймаг Орхон сум 1-р баг Баян-Өлзийт тосгон 2-р гудамж 13 тоот дахь 56.0 мкв талбайтай,хувийн сууц, 5000.0 мкв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 17.857.831.6 төгрөг     Б.Хишигжаргал 89086232