Эко аялал

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн манлайлагч эмэгтэйчүүдийг танилцуулах, хамтын ажиллагааг шинэ төвшинд гаргах, эмэгтэйчүүдийн холбоо харилцааг бэхжүүлэх замаар нэг нэгнээсээ суралцах, хөгжиж дэвших боломж бололцоог бүрдүүлэх чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2019 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан эко аялалд /Ээж мод, тужийн нарс, Сайхны хөтөл/ тус ангиас алба албаны төлөөлөл болсон эмэгтэйчүүд идэвхтэй оролцлоо.