ЭРЭН СУРВАЛЖИЛЖ БАЙНА

Тус газарт 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар эрэн сурвалжлагдаж байгаа дараах төлбөр төлөгч иргэдийн хаяг, түүний эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл байгаа бол МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож тус газартай хамтран ажиллахыг хүсье. /Мэдээллийн нууцыг чанд хадгална/.