2018 оны Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах журам”-ын дагуу нийт алба хаагчид 2018.02.09-ний өдөр ангийн даргатай үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа. 

Those students who receive perfect https://dissertationauthors.com marks for their term papers obtain a kind of an authorization that proves that they are skilled and experienced researchers.