Зорилго, зорилт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2019 онд “САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГА ЁС ЗҮЙ, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” зорилт дэвшүүлсэн 

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд

  1. Алба хаагчдын харилцаа, ажилдаа хандах хандлага, үр дүн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
  2. Алба хаагчдын мэдлэг, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах
  3. Ажлын байрны сахилга, хариуцлага ёс зүйг дээшлүүлэх
  4. Байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажиллагааг улам боловсронгуй болгох
  5. Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах

Moreover, at present this assignment could be defined as one of the most write my paper sophisticated.