ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2021 оны зорилт “ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, АЛБАНЫ БЭЛЭН БАЙДАЛ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд

– Эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн, ашиглалтыг эрчимжүүлэх

– Байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулах шат дараатай хэрэгжүүлэх

– Шударга ёс, ил тод байдлыг хангаж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүндрэлгүй зохион байгуулах

-Нийт бие бүрэлдэхүүний цэрэгжилт, албаны бэлэн байдал, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх

Back to top button